logo
ถอนเงิน
กรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอน
ถอนเงิน
info-icon
ระบบจะทำการโอนเงินให้อัตโนมัติ
หากชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีตรงกับที่คุณลงทะเบียน
ถอนเงินสำเร็จแล้วเงินจำนวน บาท ถูกถอนออกจากกระเป๋าเงิน และเข้าบัญชี * ของคุณ
ขออภัย ไม่สามารถถอนเงินได้คุณไม่สามารถถอนเงินเกินยอดคงเหลือในบัญชีได้